เงินกู้สามัญ ลูกจ้างชั่วคราวตามวิชาชีพ

ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยหักเป็นรายเดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ไม่เกิน 120 งวดเดือน ผ่อนชำระแบบสามัญคงที่ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ( เว้นแต่งวดสุดท้าย ) และต้องชำระหนี้หมดภายในอายุ 60 ปี

คำขอกู้เงิน

ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

วงเงินกู้ จำนวนงวดการหักส่ง จำนวนผู้ค้ำประกัน

*หักเงิน 1% ของวงเงินกู้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับประกันหนี้

เกณฑ์เงินกู้สามัญของลูกจ้างชั่วคราว ตามวิชาชีพ

อายุสมาชิก
(เดือน)
หุ้นสะสม กู้ได้ไม่เกิน งวดส่ง ผู้ค้ำ
ข,ป/ช.36/ช. ข,ป/ช.
3 25% 50,000 24 -/1/1 -/3
12 80,000 36 -/1/1 -/3
24 100,000 48 -/1/1 -/4
30 150,000 72 1/2/- 1/4
36 200,000 96 1/2/- 1/5
250,000 100 1/2/- 1/5
42 300,000 108 1/3/- 1/5
48 400,000 120 1/3/- 1/5
54 500,000 120 1/3/- 1/5
60 700,000 120 1/4/- 1/6
72 800,000 120 1/5/- 1/7
72 900,000 120 1/5/- 1/8
หมายเหตุ: ข=ข้าราชการ, ป=ลูกจ้างประจำ ,ช.=ลูกจ้างชั่วคราว, ช.36=ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก 36 งวดเดือน

 • สมาชิกหนึ่งคน ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 5 สัญญา
 • ลูกจ้างชั่วคราวที่มีหุ้น 80,000 ขึ้นไป สามารถค้ำประกันได้ 9 สัญญา และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้

การกู้ใหม่

สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้

การอนุมัติเงินกู้

 • หากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายในวันศุกร์
 • สหกรณ์จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกให้ไว้ในใบคำขอกู้
 • ยื่นคำขอกู้ภายในวันอังคาร ของทุกสัปดาห์

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 • คำขอกู้เงินสามัญ
 • สลิปเงินเดือน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ของผู้ขอกู้ (ทำครั้งเดียว โดยสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันรายเดือน)
 • หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000