เงินกู้สามัญเพื่อทำอาชีพเสริม

ระยะเวลาให้กู้

เป็นโครงการ ให้กู้ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 กู้ระหว่างเปิดโครงการได้ปีละหนึ่งครั้ง

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สู่ความมั่นคง

ผู้กู้

ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พกส.

หุ้นขั้นต่ำ

ต้องมีหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของยอดเงินที่ขอกู้

เงินเดือนคงเหลือ

มีเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้เหมือนเงินกู้ฉุกเฉิน

อายุสมาชิก

ตั้งแต่ 24 เดือน

วงเงินกู้

  • ลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานกระทรวง กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ข้าราชการ,ประจำ,พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 6.25 ต่อปี

การผ่อนชำระหนี้

ภายในระยะเวลา 60 งวด และผู้กู้ต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

หลักประกันการกู้

ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ค้ำประกัน 2 คน
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ค้ำประกัน 3 คน

การยื่นคำขอกู้

  • ยื่นเอกสารภายในวันอังคาร อนุมัติทุกวันศุกร์
  • ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับเงินกู้สามัญ
  • ให้คณะกรรมการโซนติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า

หมายเหตุ

ต้องมีหนังสือรับรองว่าประกอบอาชีพจริง โดยมีผู้บังคับบัญชาและกรรมการประจำโซนเซ็นรับรองด้วย

<< ตัวอย่างหนังสือรับรอง >>


แชร์ แชร์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000